Algemene Voorwaarden

 Coachingspraktijk BLOEM & PUUR

 

 

Artikel 1.        Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

·       Opdrachtnemer: Coachingspraktijk BLOEM & Puur, gevestigd te

     Kapel-Avezaath, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69666725 gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

·         Opdrachtgever: de cliënt van Coachingspraktijk BLOEM & Puur bij de                       Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke     vertegenwoordiger van ket Kind;

·         Partijen: Cliënt en Coachingspraktijk BLOEM & Puur;

·         Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen cliënt     en Coachingspraktijk BLOEM & Puur betreffende het verlenen van diensten door     Coachingspraktijk BLOEM & Puur;

·         Diensten: alle door Coachingspraktijk BLOEM & Puur geleverde diensten en alle   daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als   uitvoerende aard.

·         Kind: De minderjarige ten behoeve van wie cliënt de Overeenkomst tot het verlenen   van diensten is aangegaan.

·         Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

 

Artikel 2.        Toepasselijkheid

1.         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en                    offerte van Coachingspraktijk BLOEM & Puur, op iedere Overeenkomst tussen              Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van                              voorbereidende als uitvoerende aard.

2.         Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een                                    Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige                              Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.

3.         Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

  uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.         Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende                 opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 

Artikel 3.        Kennismaken / informatie-uitwisseling

1.         Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in                    beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek                  plaatsvinden.

2.         Tijdens een eerste afspraak zal Coachingspraktijk BLOEM & Puur, de cliënt       wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de               gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te zien op                           www.coachingspraktijkbloemenpuur.nl.

3.         Cliënt zal Coachingspraktijk BLOEM & Puur voorzien van de voor de                  dienstverlening  relevante informatie, d.m.v. intakeformulier. Indien de                dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16        jaar, dan zal cliënt aan Coachingspraktijk BLOEM & Puur, mededelen wie het    ouderlijk gezag heeft over het kind, dan wel hoe de wettelijke                              vertegenwoordiging is geregeld.   

 

 

 

Artikel 4.        Overeenkomst

1.         Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de

  overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door cliënt voor        akkoord zijn ondertekend.

2.         In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen                      indien de mondeling gemaakte afspraken per email of  anderszins langs                      elektronische weg aan cliënt zijn bevestigd en door cliënt akkoord verklaard.

3.         Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger       dan 16 jaar, en de cliënt is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de       wettelijke vertegenwoordiger van het kind, dan geldt tevens het gestelde in lid       4, 5 en 6.

4.         Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met         de begeleiding van het kind. De gezaghebbende ouder die cliënt is, is                 verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over       de begeleiding van het kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook     deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in     geval van wijzigingen in de begeleiding.

5.         Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met               begeleiding van het kind, dan is cliënt verplicht om Coachingspraktijk BLOEM    & Puur hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is                          Coachingspraktijk BLOEM & Puur, niet of niet langer toegestaan om het kind       te begeleiden.

6.         Indien cliënt niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft                 voldaan, dan zijn de  gevolgen hiervan voor rekening van cliënt. Cliënt zal         Coachingspraktijk BLOEM & Puur volledig vrijwaren indien zij ter zake door       de andere ouder wordt aangesproken.

 

Artikel 5.        Regels rond afspraken

1.         Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de                afgesproken tijdstippen. Cliënt dient er voor zorg te dragen dat het kind tijdig      op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is  en na afloop op de afgesproken    tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.

2.         Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het kind niet     aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na       het  overeengekomen tijdstip. Cliënt blijft alsdan het volledige tarief                     verschuldigd.

3.         Cliënt dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn           voor Coachingspraktijk BLOEM & Puur.

4.         Indien cliënt een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld door ziekte of           anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Coachingspraktijk BLOEM &         Puur zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

5.         Indien een afspraak door cliënt wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor

  aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder    gemeld kon worden, dan is Coachingspraktijk BLOEM & Puur gerechtigd om      het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan cliënt.

6.         Coachingspraktijk BLOEM & Puur is te allen tijde gerechtigd om een afspraak              af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen                           doorgang kan vinden. Zij zal de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de                     hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan:                 ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

 

 Artikel 6.        Tarieven

1.         De geldende tarieven staan vermeld op                                                                 www.coachingspraktijkbloemenpuur.nl. en worden op verzoek aan cliënt             toegezonden. Bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

2.         Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis                van bestede tijd tegen het uurtarief aan cliënt in rekening worden gebracht.

3.         Coachingspraktijk BLOEM & Puur is gerechtigd om de tarieven aan te                 passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding       te worden aangekondigd.

 

Artikel 7.        Factuur en betaling

1.         Coachingspraktijk BLOEM & Puur stuurt cliënt periodiek een factuur voor de       overeengekomen dienstverlening. Cliënt dient facturen binnen 14 dagen na       factuurdatum aan Coachingspraktijk BLOEM & Puur  te betalen.

2.          Bij gebreke van tijdige betaling is Coachingspraktijk BLOEM & Puur                   gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.

3.         Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt cliënt een herinnering met het

  verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is          Coachingspraktijk BLOEM & Puur gerechtigd om bij de derde herinnering 25      euro aan administratiekosten in rekening te brengen.

 

Artikel 8.        Vertrouwelijkheid en privacy

1.         Coachingspraktijk BLOEM & Puur is verplicht tot geheimhouding van alles wat

            besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt         als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit

            de aard van de informatie.

2.         Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is

   toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien             relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige                     toepassing.

3.         Coachingspraktijk BLOEM & Puur zal vertrouwelijk omgaan met                         persoonsgegevens van cliënt, in overeenstemming met de toepasselijke wet-     en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens,       waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 9.        Aansprakelijkheid

1.         Coachingspraktijk BLOEM & Puur zal de Overeenkomst naar beste inzicht en    vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap            uitvoeren. Coachingspraktijk BLOEM & Puur heeft een                                        inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

2.        Coachingspraktijk BLOEM & Puur heeft een verzekering afgesloten voor                     bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.

3.        Coachingspraktijk BLOEM & Puur is enkel aansprakelijk voor schade die het      gevolg is van aan Coachingspraktijk BLOEM & Puur toe te rekenen                    tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomst indien        Coachingspraktijk BLOEM & Puur ter zake in verzuim is.

4.        Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor   directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt     uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.                                    

5.       Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot   het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend   over de duur van een periode van 6 maanden.

6.       Coachingspraktijk BLOEM & Puur, kan geen beroep doen op enige       aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van     diens opzet of  grove schuld.

 

Artikel 10.      Klachten en geschillen

1.         Coachingspraktijk BLOEM & Puur heeft een klachtenregeling vastgesteld,           overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

2.         Cliënten van Coachingspraktijk BLOEM & Puur kunnen een beroep doen op       de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door           een klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is     het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een       erkende Geschilleninstantie.

3.         De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de

   Geschilleninstantie zijn te vinden op de website van                                            www.coachingspraktijkbloemenpuur.nl.

   Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij

   Coachingspraktijk BLOEM & Puur.nl.

 

Artikel 11.      Slotbepalingen

1.         Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is

   Nederlands recht van toepassing.

2.         Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website 

   www.coachingspraktijkbloemenpuur.nl